Polityka prywatności

Spółka 2DIGIT d.o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze metody przetwarzania danych dostarczanych lub zbieranych przez nasze platformy cyfrowe, które umożliwiają naszym odwiedzającym dostęp do naszej witryny internetowej i korzystanie z naszych usług. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej oraz z przepisami prawa lokalnego.

Spółka 2DIGIT d.o.o. jest właścicielem witryny internetowej hanksly.pl, a także administratorem danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do następujących kategorii osób fizycznych:

 • kupujący,
 • potencjalni kupujący,
 • użytkownicy naszej witryny internetowej,
 • nasi dostawcy i partnerzy biznesowi.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o wcześniej ustalone i zgodne z prawem cele, przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy prawnej. Cele i podstawy prawne stosowane dla każdej z grup osób fizycznych można znaleźć poniżej.  

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, dla którego dane te zostały zebrane. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, to będziemy to robić do czasu odwołania Państwa zgody. Poniżej opisano okresy przechowywania danych osobowych dla poszczególnych celów.

W jaki sposób zbierane są Państwa dane osobowe?

Dane przekazywane nam przez Państwa są zbierane, kiedy zwrócą się Państwo do nas w celu uzyskania produktów, usług lub informacji, kiedy zalogują się Państwo w naszych witrynach internetowych, udzielą się na forach publicznych lub innych miejscach będących częścią naszych rozwiązań cyfrowych, a także, kiedy wypełnią Państwo ankietę dla klientów lub nawiążą z nami komunikację w jakikolwiek inny sposób. Zbieramy dane za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w zależności od naszych stosunków. Cele i okresy przechowywania danych wyszczególniono w poniższych tabelach.

Działanie w charakterze kupującego:

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Dokonywanie zakupów w naszej witrynie internetowej

– imię i nazwisko;

– adres dostawy;

– firma lub nazwa osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

– numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

– adres e-mail (nazwa użytkownika);

– hasło (w formie zaszyfrowanej);

– numer telefonu do kontaktu;

– kraj zamieszkania.

Umowa

5 lat od zawarcia zamówienia

Komunikacja z kupującym w związku z zamówieniem

– imię i nazwisko;

– adres dostawy;

– firma lub nazwa osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

– numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

– adres e-mail (nazwa użytkownika);

– hasło (w formie zaszyfrowanej);

– numer telefonu do kontaktu;

– kraj zamieszkania.

Umowa

5 lat od zawarcia zamówienia

Wysyłanie biuletynów elektronicznych

adres e-mail, imię i nazwisko

Zgoda

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów hanksly.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez w obszarze o nas.

Wysyłanie personalizowanych biuletynów elektronicznych z użyciem usług profilowania

adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o profilu

Zgoda

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e- mail będzie wykorzystywany w celach marke- tingowych własnych produktów Hanksly.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez [sposób rezygnacji].
pisząc do nas na adres e-mail podany w obszarze o nas.

Komunikacja marketingowa oparta na usługach profilowania

Informacje o profilu

Zgoda

Do odwołania

Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta

adres e-mail, imię i nazwisko, informacje podane w ankiecie

Interes prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert

1 rok od dnia przeprowadzenia ankiety.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez [sposób rezygnacji].
pisząc do nas na adres e-mail podany w obszarze o nas.

Wykonywanie analiz statystycznych

Dane zbiorcze dotyczące zakupów, wyświetleń i innych działań wykonywanych w witrynie internetowej, które nie pozwalają na identyfikację podmiotu danych

Interes prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert

1 rok

Dochodzenie roszczeń prawnych, ochrona naszych praw

Dane zależą od konkretnego roszczenia prawnego, przy czym zawsze przestrzegana jest zasada minimalizacji danych

Prawo

Zgodnie z przepisami prawa

Działanie w charakterze odwiedzającego witrynę internetową lub potencjalnego kupującego:

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Wysyłanie biuletynów elektronicznych

adres e-mail, imię i nazwisko

Zgoda

Do odwołania

Wysyłanie personalizowanych biuletynów elektronicznych z użyciem usług profilowania

adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o profilu

Zgoda

Do odwołania

Komunikacja marketingowa oparta na usługach profilowania

Informacje o profilu

Zgoda

Do odwołania

Komunikacja z użytkownikiem w związku z zapytaniem

e-mail lub numer telefonu, imię i nazwisko

Interes prawny polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z osobami fizycznymi

3 miesiące od zakończenia komunikacji

Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta

adres e-mail, imię i nazwisko, informacje podane w ankiecie

Interes prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert

1 rok od dnia przeprowadzenia ankiety

Wykonywanie analiz statystycznych

Dane zbiorcze dotyczące zakupów, wyświetleń i innych działań wykonywanych w witrynie internetowej, które nie pozwalają na identyfikację podmiotu danych

Interes prawny polegający na optymalizacji działań biznesowych i przedstawianiu odpowiednich ofert

1 rok

Zagwarantowanie bezpieczeństwa witryny internetowej

Adres IP

Interes prawny polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa witryny internetowej i umożliwieniu bezpiecznych zakupów

1 rok

Dochodzenie roszczeń prawnych, ochrona naszych praw

Dane zależą od konkretnego roszczenia prawnego, przy czym zawsze przestrzegana jest zasada minimalizacji danych

Prawo

Zgodnie z przepisami prawa

W przypadku gdy działają Państwo w charakterze dostawcy, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i przechowujemy je przez 5 lat od daty wykonania umowy lub zakończenia naszej współpracy biznesowej. W przypadku sporu przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wydania ostatecznej decyzji przez właściwy organ.

Profilowanie to proces zbierania i przetwarzania danych osobowych podmiotu danych, na podstawie którego sporządzany jest profil tego podmiotu. Jest to sposób na zaoferowanie Państwu produktów, które są dla Państwa atrakcyjne i dostosowane do Państwa zainteresowań. Będziemy wykorzystywać proces profilowania wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Spółka 2DIGIT d.o.o. wykorzystuje do profilowania następujące kategorie danych: historia zakupów i zakupione produkty, lokalizacja dokonania zakupu, czas dokonania zakupu.  

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim z wyjątkiem poniższych przypadków:

 • Jeśli przedsiębiorstwa powiązane lub strony trzecie realizują usługi w naszym imieniu, na przykład odpowiadając na zapytania z Państwa strony lub dostarczając przesyłki oraz usługi itp. Te przedsiębiorstwa mają zakaz wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, które są od nich wymagane przez nas lub przez przepisy prawa. Do takich przedsiębiorstw należą np. firmy kurierskie, dostawcy wysyłający wiadomości e-mail itp.
 • Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach wewnętrznych struktur firmy lub stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, w celu ochrony naszych praw i własności zgodnie z procedurami prawnymi, a także w innych przypadkach, kiedy (w dobrej wierze) zakładamy, że udostępnienie danych jest wymagane przez prawo. Obejmuje to doradców informatycznych i finansowych, zewnętrznych doradców prawnych itp.

Wszystkie strony trzecie, którym ujawniamy Państwa dane osobowe, są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej umowy. Ponadto żadne strony trzecie nie mogą wykorzystywać tych danych osobowych do celów innych niż cele określone w umowie.

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa danych są dla nas niezwykle ważne. Nasza spółka wdraża techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Środki te obejmują:

 • regularną aktualizację oprogramowania, sprzętu i aplikacji;
 • szkolenie pracowników;
 • badanie i kontrolowanie podmiotów przetwarzające dane, które współpracują z naszą firmą na podstawie zawartych umów; a także

Regularnie kontrolujemy nasze procedury bezpieczeństwa, aby dostosować je do najnowszych technologii i metod. Należy mieć na uwadze, że pomimo dołożenia wszelkich starań żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i zawsze istnieje ryzyko ich obejścia.

W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt pisemny.

Należy mieć na uwadze, że możemy nie być w stanie zapewnić Państwu określonych produktów lub usług, jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na zbieranie Państwa danych osobowych. Ponadto niektóre usługi nie będą mogły być dostosowane do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie możemy zawrzeć z Państwem umowy, jeśli na przykład nie podadzą nam Państwo adresu dostawy, gdyż nie możemy zagwarantować dostawy zamówionych produktów bez Państwa adresu.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wysyłając na adres 2DIGIT spletne storitve d.o.o., Gorenjska cesta 24, 1234 Mengeš list z adnotacją „ochrona danych osobowych” na kopercie lub wysyłając na adres [email protected] wiadomość e-mail o temacie „Ochrona danych osobowych”. Odpowiemy na Państwa zgłoszenie w ciągu jednego miesiąca, przy czym termin ten może zostać przedłużony o kolejny miesiąc. W przypadku przedłużenia terminu poinformujemy Państwa o tym przedłużeniu w ciągu pierwszego miesiąca od otrzymania Państwa zgłoszenia.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Dostęp do danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o udzielenie informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to mogą Państwo poprosić nas o udostępnienie Państwu tych danych osobowych oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem (przetwarzane przez nas dane osobowe oraz ich źródło).
 • Sprostowanie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które przetwarzamy na Państwa temat.
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku np. weryfikacji prawidłowości lub kompletności Państwa danych osobowych).
 • Usunięcie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych (nie możemy usunąć danych osobowych przechowywanych ze względu na wymogi prawne lub na podstawie stosunku umownego).
 • Pobieranie danych osobowych: mogą Państwo poprosić nas o przekazanie udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Wycofanie zgody: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, używając dowolnego sposobu określonego w niniejszej Polityce. Wycofanie zgody nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi skutkami; możliwe jest jednak, że nie będziemy już mogli świadczyć Państwu niektórych usług z powodu wycofania zgody.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli dane te są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub przekazywane stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem dostosowanych lub indywidualnych ofert (tzw. profilowanie). Mogą Państwo wyrazić sprzeciw, używając dowolnego sposobu określonego w niniejszej Polityce.  

Informujemy, że w przypadku dochodzenia praw dotyczących danych osobowych podmiot przetwarzający dane może wymagać od Państwa przekazania dodatkowych danych na potrzeby wiarygodnej identyfikacji, a podjęcia żądanych działań może odmówić wyłącznie wtedy, gdy udowodni, że nie może zidentyfikować Państwa w wiarygodny sposób.

Jeśli uważają Państwo, że spółka 2DIGIT d.o.o. narusza swoje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do słoweńskiego Komisarza ds. informacji, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana lub drogą mailową na adres [email protected]Więcej informacji na temat Komisarza ds. informacji i przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.ip-rs.si/.

Niniejsze oświadczenie może być okazjonalnie poddawane zmianom mającym na celu dostosowanie go do najnowszych technologii, praktyk biznesowych, wymogów prawnych lub innych celów. Będziemy publikować aktualnie obowiązującą wersję Polityki prywatności na naszych platformach cyfrowych. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej Polityki prywatności. Jeżeli będą tego wymagać obowiązujące przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian poprosimy o Państwa zgodę.  

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy skontaktować się z nami pod adresem 2DIGIT d.o.o., Gorenjska cesta 24, SI-1234 Mengeš lub wysłać e-mail na adres [email protected].

2DIGIT d.o.o., Gorenjska cesta 24 | SI-1234 Mengeš | Slowenia | i[email protected]
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Lublanie | Kapitał zakładowy: 7500 EUR | IBAN SI56 0310 3100 1010 174 | Numer identyfikacji podatkowej: 19266847 | Numer rejestracyjny spółki: 7196725000